• Voor 23:00 besteld, morgen bezorgd*
  • Bezorging slechts 2,95
  • 30 dagen retourtermijn

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Halloweeners.nl, onderdeel van Prohap B.V., is een online feestwinkel.


Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.halloweeners.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

 
2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Prohap wordt bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Prohap ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant, van het feestartikelen aanbod op onze website. Prohap is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.


4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 2,95. Zendingen naar België bedragen € 4,95.


4.3 Prohap kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. 

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de ABN AMRO, ASN, Friesland, Triodos, SNS, ING (postbank) of Rabobank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.  Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend. 

c) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank, via de rekening van Prohap, dient uw betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Prohap te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden. 

d) Paypal: Een directe betaalmethode, de bestelling wordt in principe dezelfde werkdag nog verwerkt. 

e) Mister Cash: Een directe betaalmethode, de bestelling wordt in principe dezelfde werkdag nog verwerkt.

5.2 De klant geeft Prohap toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.


5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Prohap.

Artikel 6. Bezorging

6.1 Prohap streeft ernaar om bestellingen binnen één werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. 
Bestellingen die betaald zijn via Ideal, Mister Cash en Paypal worden direct verwerkt en verzonden.
Een handmatige bankoverschrijving neemt twee tot vijf dagen in beslag.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Prohap  zal in dat geval voor de terugbetaling zorg dragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten/feestartikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Prohap verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een feestartikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze kosteloos geretourneerd worden. Na goede ontvangst van de geretourneerde goederen conform de vastgelegde procedure, wordt uw geld teruggestort op een door u aan te geven rekening. 

8.1 Artikelen, die u via Prohap heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd mits: 
• Deze artikelen binnen 30 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden door middel van een email naar info@halloweeners.nl. Na aanmelding van uw retour ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure als bijvoorbeeld verpakken en tevens ontvangt u een gratis retourlabel.
• De artikelen, welke voor retournering aangemeld zijn (binnen zeven werkdagen na ontvangst), moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op ons bezorgadres aan ons teruggezonden zijn.


8.2 Prohap accepteert uitsluitend retourneringen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 De kosten van de verzending van een retournering zijn voor rekening van Prohap, aangezien deze u van een retourlabel voorzien.

8.4 Uw retournering zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd middels terug storting op een door u aan te geven rekening.

8.5 Voor het binnen Nederland terugzenden van de voor retournering aangemelde bestellingen geldt:  
• Terugsturen naar het postadres van Prohap, adresseer de zending conform instructies, breng het retourlabel aan op de zending en bied de zending z.s.m. ter verzending aan. Bij de afgifte ontvangt u eventueel een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat uw retour door ons verwerkt is en u een e-mailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zullen ook uw verzendkosten gecrediteerd worden. 

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd. 

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling 

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect feestartikel te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk of telefonisch te melden. Mocht een feestartikel niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (dagelijks tussen 08.00 en 24.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen aan info@halloweeners.nl. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling binnen zeven werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.2 beschreven. 

9.2 Voor het binnen Nederland terugzenden van de voor retournering aangemelde producten geldt: 

• Terugsturen naar het postadres van Prohap, Adresseer de zending conform instructies, breng het retourlabel aan op de zending en bied de zending z.s.m. ter verzending aan. Bij de afgifte ontvangt u eventueel een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat uw retour door ons verwerkt is en u een e-mailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zullen NIET uw verzendkosten gecrediteerd worden.

 

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 11 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@halloweeners.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Prohap het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen op het door u aan te geven rekeningnummer. 

Artikel 11. Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen.

11.2 Hiertoe dient u binnen zeven werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@halloweeners.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen één werkdag een bevestiging met het adres en een retourlabel voor het retourneren van uw bestelling.

11.3 Uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient de bestelling teruggestuurd te worden middels een retourlabel. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Prohap plaats.

11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een retournering conform artikel negen van onze voorwaarden.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Prohap, dan wel tussen Prohap en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Prohap, is Prohap niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Prohap.


Artikel 13. Overmacht

Prohap heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Prohap gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@halloweeners.nl. Uiterlijk binnen 1 dag zullen wij op uw klacht reageren.


Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op met onze klantenservice.


Halloweeners.nl  onderdeel van Prohap B.V.

         Magazijn adres:                 Postadres:
         Noorderdreef 70              Noorderdreef 70
         2153 LL                       2153 LL
        NIEUW-VENNEP               NIEUW-VENNEP

 

Telefoonnummer: 0252-251127
Email: info@halloweeners.nl
Facebook: www.facebook.com/prohapcom

 
KvK –nummer: 68411278 | BTW-indentificatienummer: NL857428603B01